بانک خوب سرمایه است

   
  • طبقه بندی پرسش های متداول
  • سهامداران
  • درباره بانک سرمایه
  • فهرست پرسش های مجمع

   سال مالی بانک چه زمانی است؟

   سال مالی بانک منتهی به اسفند ماه هرسال می باشد.

   تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه چه تاریخی می باشد؟

   تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک در تیر ماه هرسال بوده و تاریخ دقیق آن در وب سایت بانک اطلاع رسانی می گردد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است