بانک خوب سرمایه است

   
 
    • مدیریت چک

      مدیریت چک شامل مشاهده دسته چک ها ، گزارش وضعیت برگه های دسته چک و گزارش چک های واگذار شده به حساب مشتری می باشد

      مدیریت چک شامل مشاهده دسته چک ها ، گزارش وضعیت برگه های دسته چک و گزارش چک های واگذار شده به حساب مشتری می باشد که مشتری برای استفاده از این خدمات می تواند از سامانه های زیر استفاده نماید

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است