بانک خوب سرمایه است

   
 
  • انتقال وجه

   انتقال بین حسابهای بانک سرمایه از طریق سامانه های زیر قابل انجام می باشد. این نوع انتقال وجه به صورت آنی صورت می پذیرد

   انتقال وجه عادی

   انتقال بین حسابهای بانک سرمایه از طریق سامانه های زیر قابل انجام می باشد. این نوع انتقال وجه به صورت آنی صورت می پذیرد

   در صورتی که حسابهای مورد نظر متصل به کارت سرمایه باشند از سامانه های زیر نیز می توان انتقال کارت به کارت انجام داد

   انتقال وجه بین بانکی

   انتقال از حساب های بانک سرمایه به حساب سایر بانکها از روش های زیر صورت می پذیرد

   کارت به کارت شتابی

   به صورت آنی از طریق سامانه های زیر انجام پذیرد:

   انتقال وجه بین بانکی پایا

   از سامانه های زیر قابل انجام می باشد و داشتن شماره شبای حساب مقصد ضروری است. این نوع انتقال وجه آنی نمی باشد و طبق قوانین بانک مرکزی در ساعات خاصی از روز تسویه می شوند

   انتقال وجه بین بانکی ساتنا

   در صورت درخواست مشتری فقط از طریق اینترنت بانک سرمایه امکان پذیر می باشد و داشتن شماره شبای مقصد جهت انتقال وجه الزامی می باشد. این نوع انتقال وجه نیز مانند انتقال وجه آنی است

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است