بانک خوب سرمایه است

   
  • اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان اطلاعیه هایی به شرح زیر صادر نمود:

   خزانه و شعب استان البرز:

   بر اساس اعلام استانداری البرز، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب تا روز دوشنبه 15‏ مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعب استان مازندران:

   بر اساس اعلام استانداری مازندران، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب این استان تا پایان مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   6:30 الی 13

   6:30 الی 12

   شعب استان خراسان رضوی:

   بر اساس اعلام استانداری خراسان رضوی، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان خراسان رضوی تا روز دوشنبه مورخ 15 مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعب استان آذربایجان غربی:

   بر اساس اعلام استانداری آذربایجان غربی، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب تا روز دوشنبه مورخ 15 مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعب استان آذربایجان شرقی:

   بر اساس اعلام استانداری آذربایجان شرقی، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان آذربایجان شرقی تا پایان مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   6:45 الی 13:15

   6:45 الی 12:15

   شعبه بیرجند:

   بر اساس اعلام استانداری خراسان جنوبی، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعبه بیرجند تا پایان مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   :306 الی 13

   6:30 الی 12

   شعبه سنندج:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کار شعبه سنندج تا پایان مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12:15

   شعب استان آذربایجان غربی:

   بر اساس اعلام استانداری آذربایجان غربی در خصوص کاهش ساعت کار ادارات و بانک های استان مذکور، به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کار شعب استان آذربایجان غربی تا پایان تیر ماه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7 الی 13

   شعب استان اصفهان:

   بر اساس اعلام استانداری اصفهان، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان اصفهان تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7 الی 13

   شعبه شهرکرد:

   بر اساس اعلام استانداری چهارمحال و بختیاری و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کار شعبه شهرکرد تا پایان مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهار شنبه

   پنج شنبه

   6:30 الی 13

   6:30 الی 12

   شعبه یزد:

   بر اساس اعلام استانداری یزد، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعبه یزد تا پایان مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7 الی 13

   شعبه زاهدان:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان سیستان و بلوچستان، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعبه تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعب استان مازندران:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مازندران، به دلیل افزایش دما، رطوبت و شرجی بودن هوا و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان مازندران تا پایان تیرماه به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کاری

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   30‏‏‏‏‏:6 الی 13

   30‏‏‏‏‏:6 الی 12

   شعب استان سمنان:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان، به دلیل افزایش دما و به منظور صرفه جویی در مصرف آب و برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان سمنان تا تاریخ 15 شهریور ماه 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13:30

   7 الی 12:30

   شعب استان هرمزگان:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هرمزگان، به دلیل افزایش دما و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کار شعب استان هرمزگان تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7 الی 13

   شعب استان فارس:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان فارس، به منظور مدیریت مصرف برق در تابستان و جلوگیری از ایجاد خاموشی در شبکه برق، ساعت کار شعب استان فارس از تاریخ 19‏‏ تیر 1397 تا تاریخ 31‏‏‏ مرداد 1397 مطابق جدول ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   6:30 الی 13

   6:30 الی 12

   شعبه ایلام:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان ایلام، ساعت کار شعبه ایلام از تاریخ 16 تیر ماه 97 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعبه کیش:

   بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کار شعبه کیش از روز سه شنبه مورخ 19‏ تیر 97 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7:30 الی 13:30

   7:30 الی 11:30

   شعب استان مرکزی:

   بر اساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی، به دلیل افزایش دماو همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان مرکزی تا روز چهارشنبه مورخ 31‏/05‏/1397 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12:30

   شعب استان گیلان:

   بر اساس اطلاعیه کمیسون هماهنگی بانک های استان گیلان، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان گیلان تا روز یکشنبه 31‏/04‏/1397 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   6:30 الی 12:30

   6:30 الی 11:30

   شعبه قزوین:

   بر اساس اطلاعیه استانداری قزوین، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعبه قزوین تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7:15 الی 13:30

   شعب استان لرستان:

   بر اساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک های استان لرستان، به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کار شعب استان لرستان از تاریخ 16‏‏/04‏‏/1397 لغایت تاریخ 15‏‏‏/06‏‏/1397 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   45‏‏:6 الی 13:15

   45‏‏:6 الی 12:15

   شعب استان کرمانشاه:

   بر اساس اطلاعیه استانداری کرمانشاه در خصوص کاهش ساعت کار ادارات و بانک های این استان، به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کار شعب کرمانشاه تا تاریخ 31‏‏‏/05‏‏/1397 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7 الی 13

   شعبه قشم:

   بر اساس مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات در مناطق گرمسیری، ساعت کار شعبه قشم تا زمان خروج از شرایط اضطرار که متعاقبا اعلام می‌شود، به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعب استان گلستان:

   بر اساس اطلاعیه استانداری استان گلستان و به دلیل افزایش گرما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان گلستان تا اطلاع ثانوی، به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12

   شعبه بوشهر و باجه کنگان:

   بر اساس اطلاعیه استانداری بوشهر در خصوص کاهش ساعت کار ادارات این استان به دلیل افزایش دما و صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کار شعبه بوشهر و باجه کنگان تا پایان شهریور ماه به شرح زیر اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهار شنبه

   پنج شنبه

   7:30 الی 13

   7:30 الی 12

   شعب استان مازندران:

   بر اساس اطلاعیه استانداری مازندران مبنب بر افزایش دما، رطوبت بالا و شرجی بودن هوا و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کار شعب استان مازندران در روز جاری سه شنبه مورخ 97/04/12 لغایت پنج شنبه مورخ 14‏‏/04‏‏/97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار شعب استان مازندران از 97/04/12 لغایت 97/04/14

   7 الی 13

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است