بانک خوب سرمایه است

   
 
  • نحوه انتقال قهری سهام بانک سرمایه

   دارایی سهام و اوراق بهادار بخشی از ماترک افراد فوت شده می باشد که مطابق با قوانین باید به ورثه قانونی وی منتقل شود. فرآیندانتقال این دارایی که فقط توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان پذیر است، با مراجعه وارث و یا نماینده ایشان(که باید جزیی از وراث باشد) و پس از پرداخت مالیات بر ارث اوراق بهادار مذکور آغاز می شود. طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی بر اساس گواهی حصر وراثت قانونی وی انتقال می یابد و گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار برای ایشان صادر می گردد.

   مدارک لازم جهت انتقال قهری سهام:

   1. اصل یا تصویر مصدق(برابر با اصل) حکم انحصار وراثت متوفی
   2. اصل یا تصویر مصدق(برابر با اصل)گواهی واریز مالیات بر ارث(نام بانک سرمایه در نامه مذکور قید شده باشد)
   3. اصل یا تصویر مصدق(برابر با اصل)گواهی فوت متوفی
   4. تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی
   5. تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث
   6. تصویر صفحه دوم شناسنامه مادر متوفی(در صورت ذکر در حصر وراثت)
   7. ارائه گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار مربوط به متوفی


   فرآیند تقسیم سهام بانک سرمایه مابین وارث:

   • مراجعه به بانک سرمایه یا دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت تشکیل پرونده قهری
   • بررسی مدارک و احراز هویت توسط بانک سرمایه یا دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری ومرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
   • تشکیل و ارسال پرونده توسط مراکز یاد شده و ثبت در دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
   • بررسی پرونده توسط کارشناس حقوقی امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
   • تایید پرونده توسط کارشناس حقوقی و ارجاع پرونده به کارشناس اعمال در سامانه
   • پس از اعمال در سامانه در صورت ارسال پرونده توسط بانک، نماینده وراث(که باید جزیی از وراث باشد) جهت دریافت گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار تفکیک شده مابین ورثه اقدام می نماید.
   • در صورت ارسال پرونده از طریق دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ارسال اس ام اس توسط کارکنان دبیرخانه شرکت مذکور مبنی بر انجام کار و به منظور دریافت گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار تفکیک شده مابین ورثه اقدام می نماید.

  • سهامداران
  • درباره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است