بانک خوب سرمایه است

   
 
  • صدور ضمانت نامه های بانکی

   صدور ضمانت نامه های بانکی

   صدور ضمانت نامه های بانکی
   • معرفی ضمانت نامه :

   سندی است که بـه موجـب آن مؤسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع، با رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذینفـع پرداخت نماید.
   ضمانت نامه ها برای موارد ذیل صادر می شود:

   • ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایـده: ضـمانت نامـه ای کـه بـه منظـور ضـمانت اجـرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود.
   • ضمانت نامه حسن اجرای تعهد: ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خـواه بـه اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایـه در مقابـل ذینفـع در انجـام موضوع رابطه پایه صادر میشود.
   • ضمانت نامه پیش پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذینفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمیرسد، صادر میگردد.
   • ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانت نامـه ای کـه بـه منظـور حصول اطمینان ذینفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه، پس از تحویل قطعـی موضوع رابطه پایه صادر میگردد.
   • ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه بـه ذینفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر میگردد.
   • ضمانت نامه گمرکی: ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یـا تقسـیط پرداخـت حقـوق ورودی صادر میشود.

  • تسهیلات

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است