بانک خوب سرمایه است

   
 
  • حساب قرض الحسنه پس انداز
   • معرفی :

    با توجه به اینکه سپرده گذاری در سیستم بانکی از طریق حسابهای بانکی اشخاص صورت می گیرد یکی از انواع حسابهای بانکی عمومی که در بانکها موجود است سپرده قرض الحسنهه می باشد که عبارت است:
    سپرده قرض الحسنه پس اندازبه حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به مقصد تعاون عمومی و کمکم به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و استفاده از سایر خدمات بانکی نزد بانک افتتاح مینماید.چنانچه شخصی برای دیگری حساب افتتاح نماید و هنگام افتتاح حساب ، برداشت از موجودی آن را برای مدت معینی منع ویا استفاده از آن را مقید به شروطی نماید( به اینگونه حسابها حساب مخصوص گویند) موجودی آنها قبل از پایان موعد مقرربا حصول شرایط مربوطه قابل استفاده و برداشت نخواهد بود. در صورتی که صاحب حساب بیش از یک شخص باشد(حساب مشترک)موجودی حساب به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از سوی صاحبان سهام تعیین می شود متعلق به صاحب حساب می باشد وبه نسبت تعیین شده حق استفاده از موجودی حساب را به یکدیگر تفویض می کنند. در صورت فوت صاحب حساب ،صاحب حساب وارث متوفی بعد از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه وایرز مالیات به ارث منوط به اینکه شماره و موجودی حساب قرض الحسنه پس انداز در آن ذکر شده باشد می تواند دریافت کند.

   حساب قرض الحسنه پس انداز
   • مزایای سپرده گذاری :

    • استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی اعم از کارت دستگاه خود پرداز ،تلفن ،بانک ، اینترنت بانک ....
    • اطفالی می خواهند قبل از رسیدن به سن قانونی حساب بانکی به نام خود و اینکه خودشان حساب را افتتاح نمایند از اینگونه حساب استفاده نمایند.
    • جزء منابع ارزان قیمت بانکها می باشد و بانک می تواند از این منابع جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه استفاده نمایند.
    • در صورت نیاز مشتری به موجودی نزد بانک، بانک بازپرداخت کل موجودی را بر اساس ضوابط تضمین می نماید.
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی :

    • اشخاص حقیقی با رعایت مقرارت قابل قبول می توانند در هر یک از واحد های بانک به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح حساب نمایند.
    • اتباع خارجی دارنده مدارک قابل قبول می توانند با داشتن کارت آزمایش معتبر افتتاح حساب نمایند.
    • حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده او(ولی، قیم، وکیل)خواهد بود.
    • اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشندمیتوانندبدون ارائه حکم رشد منحصراً بنام افتتاح نمایند ولی حق استفاده از آن پس از رسیدن ب 15 سال تمام خواهد بود.
    • اطفالی که به سن15 سال تمام رسیده باشندمیتوانند منحصراً بنام افتتاح نمایند و از موجودی راساً استفاده نمایند.
    • مادر می تواند قانوناً برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نمایند.
    • چناچه افتتاح کننده کم سواد باشد مهر یا انگشت او جانشین امضاء می باشد.
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی :

    اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی وبه شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکت نامه اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبین دارای امضای مجاز شرکت یا مؤسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

    • ارائه مدارک شناسایی معتبر و قابل قبول مانند: اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی
    • تکمیل کارت نمونه امضاء و مشخصات در حضور مسئولین ذیربط بانک
    • برای صغار: مدارک ولی قهری(پدر یا جد پدری) در صورت فوت قهری ،وصی با قیم آن
    • برای مجنونین : وصی یا قیم البته هرگاه مدارک وصی و قیم مدارک دادگاه ( حکم دادگاه امین یا ناظر استصوابی
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :

    • افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و بشرط پیش بینی در اساسنامه آنها بعمل می آید.
    • مدراک قانونی (اساسنامه ، روزنامه های رسمی حاوی ثبت شرکت آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و امضاء داران ، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی، آخرین تغییرات در صورت داشتن، سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت، اساسنامه و کارت ملی صاحبین شرکت و شناسنامه ملی)
    • شرکت متعهد می شود در صورت داشتن هرگونه تغییرات مدارک را به بانک ارائه دهند.
   • فرایند افتتاح حساب :

    • مراجعه متقاضی به شعبه جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز .
    • ارائه مدارک مورد نیاز.
    • احراز هویت متقاضی توسط شعبه.
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری باشد:
     • ارائه فرم افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به مشتری جهت تکمیل.
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز .
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری نباشد:
     • ارائه فرم مشخصات مشتریان جهت تکمیل، بررسی فرم تکمیل شده، اختصاص شماره مشتری و اسکن نمونه امضاء.
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز .
    • ارائه دفترچه (کارت) پس انداز به مشتری.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است