بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      افزایش سرمایه بانک در مرحله اول به چه صورت بوده است؟

      از محل آورده های نقدی بوده و میزان آن 15/13% بوده است.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است