بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      کسانیکه نتوانستند در مرحله اول حق تقدم خود شرکت نمایند وضعیت آنها به چه صورت خواهد بود؟

      سهامدارانی که به هر دلیل مبادرت به شرکت در افزایش سرمایه ننموده اند طبق قانون، بانک حق تقدم آنها را به فروش رسانده و پس از کسر هزینه ها ،مابه التفاوت رابه حساب آنها واریز می نماید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است