بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      سود سهام به سهامداران چگونه پرداخت میگردد؟

      سود سهام سهامداران به حسابهای افتتاح شده آنها نزد شعب بانک سرمایه واریز گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است